مدل رگال چوبی

این رگال های لباس به صورت  مستقل از طراحی سبک های مختلف استفاده می کند .
جذابیت خاصی را برای هر اتاقی به ارمغان می آورد.
از طبقات آن اغلب برای وسایل دکوری،کیف، کفش استفاده میشود.
تماس با وود دی