رگال لباس

این رگال های لباس به صورت  مستقل از طرحی سبک های مختلف استفاده می کند .
جذابیت خاصی را برای هر اتاقی به ارمغان می آورد.
در حالی که می توان در صورت داشتن طبقات بعنوات جای  کفش و کیف استفاده کرد.
دسته:
تماس با وود دی