دراور

 از این دراور چوبی مدرن ، در اتاق خواب یا اتاق مهمان خود استفاده کنید تا به  احساس خوبی دست پیدا کنید.
لباس و جواهرات را د کشوها  با دسته های از خود چوب قرار دهید تا به راحتی به وسایل مورد نیاز خود دسترسی پیدا کنید.
تماس با وود دی