آینه قدی

هنگام که به این آینه قدی ها  نگاه می کنید خود کامل را در  یک نگاه  می بینید .

طراحی روستایی این آینه تزئینی یادآور یک مزرعه سفید قدیمی است.

تماس با وود دی